13/29 | 9/15/06 2:52 PM | CIMG3273_p

Shibam - Wadi Hadramaut